مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائيةText date: 10 June 2020
Text Number: 2020-29
Jort Number: 054 of 10 June 2020
Page (َArabic version):1405-1407
Keywords :Decret-Loi ; Code de procedure penale ; Prison ; Organisation penitentiaire

The record appears in these collections:

JORT > Decree-Law


 Record created 2020-06-11, last modified 2020-06-18


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)